• Nieuwe mijlpaal bereikt 

  Het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente De Friese Meren heeft op 9 juni jl. ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan dat de industriezandwinning van Smals in het IJsselmeer planologisch mogelijk moet maken. Nog in de maand juni zal het voorontwerp procedureel ter inzage worden gelegd met gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

  (lees verder)
 • Landschappelijke inpassing werkeiland

  Het voor de zandverwerking benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer.
  Rekening houdend met het programma van eisen van de gemeente De Friese Meren en de ruimtelijke visie van de Rijksadviseur voor Landschap en Water heeft de architect een fraai ontwerp gemaakt.

  (lees verder)
 • Presentatie aan omwonenden

  Op 13 mei jl. hielden wij een presentatie voor omwonenden over de plannen van de zandwinning in het IJsselmeer.
  Via onderstaande link kunt u de PDF presentatie bekijken. 

  > bekijk de PDF presentatie

  (lees verder)
 • Project industriezandwinning IJsselmeer December 2012

  Het jaar 2012 kenmerkte zich voor velen van ons als een jaar vol onzekerheden. Een wankelend Europa en elkaar opvolgende kabinetsstandpunten geven nog niet direct een helder beeld op de toekomst. Vooral in de bouwwereld van Nederland is het koffiedik kijken. Ook de komende jaren zien er niet erg rooskleurig uit, is de verwachting. Toch weten we allemaal dat ook in de toekomstige jaren er nog veel gebouwd zal moeten worden. Voor Smals, als producent van de bouwgrondstoffen zand en grind, blijft het daarom belangrijk om ook in de verdere toekomst haar klanten te kunnen beleveren. En daar is grondstof voor nodig.
  Van het initiatief voor een ontgronding tot aan de feitelijke realisatie van de zandwinning gaan vaak vele jaren voorbij. Dat was al zo bij ontgrondingsprojecten op het vaste land, maar Smals heeft geconstateerd dat ook het ontwikkelen van een maatschappelijk passende zandwinning midden op het IJsselmeer tijd nodig heeft.
  Dat in die tijd toch het nodige gebeurt willen wij u in deze nieuwsbrief laten weten.

  (lees verder)
 • Op 28 augustus is in het Staatsblad een wijziging van het Barro gepubliceerd. Het betreft de juridische regeling van hetgeen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte als beleid is aangemerkt voor het IJsselmeergebied.

  (lees verder)
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Op 13 maart 2012 bood de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, de definitieve Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur aan bij de 2e Kamer.

  (lees verder)
 • Slotrapportage afbouw rijksregierol bij ontgrondingen

  Op 5 maart 2012 bood de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, de slotrapportage inzake de afbouw van de rijksregierol bij ontgrondingen aan bij de voorzitter van de 2e Kamer.  Met betrekking tot de winning van grind en beton- en metselzand schreef de minister:

  (lees verder)
 • Informatieavond nieuwe zandwinning IJsselmeer, Lemmer

  Datum: maandag 12 maart 2012
  Tijd: 20.00 uur
  Locatie: Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer

  De gezamenlijke LTO Noord afdelingen Gaasterland/Sleat en Noordoostpolder organiseren een informatieavond over de nieuwe zandwinning in het IJsselmeer.

  Het Limburgse bedrijf Smals gaat de komende 30 jaar een grote hoeveelheid industriezand winnen in het IJsselmeer tussen Gaasterland en de Noordoostpolder: vijf kilometer uit de kust over een oppervlakte van 250 hectare en tot 60 meter diep. De verwachting is dat Smals nog voor het einde van dit jaar kan beginnen met de zandwinning.

  (lees verder)
 • MER-procedure

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het College van Burgemeester en Wethouders van Gaasterlân-Sleat, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân maken bekend dat er op grond van de artikelen 7.9, 7.11 en 7.29 van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. Het MER hoort bij een bestemmingsplan en de volgende vergunningen die moeten worden verleend ten behoeve van zandwinning in het IJsselmeer: Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet, Wabo, Waterwet en Luchthavenregeling/besluit. Als initiatiefnemer treedt in deze procedure de Koninklijke Smals Beheer BV te Herten, verder aangeduid als Smals, op.  De voorgenomen activiteit heeft betrekking op de winning van industriezand en ophoogzand in het IJsselmeer in een gebied van ca 250 ha ten noordwesten van de Noordoostpolder en ten zuiden van Gaasterlân-Sleat. De voorgenomen activiteiten vinden plaats in de Ecologische Hoofdstructuur, aangezien het IJsselmeer als Natura2000-gebied is aangewezen.

  (lees verder)
 • Zandwinning in IJsselmeer

  Het bedrijf Koninklijke Smals Beheer wil zand gaan winnen zeven kilometer voor de kust van de Noordoostpolder ter hoogte van de Rotterdamse Hoek. Op dit moment worden alle procedures daarvoor in gang gezet. Het is de bedoeling dat er ook een werkeiland komt waar het zand klaar wordt gemaakt om als basis voor beton te dienen. Het bedrijf wil in 2013 met de zandwinning beginnen en verwacht dan de komende 30 jaar zo’n 2 miljoen ton per jaar te winnen.


  Beluister dit interview op omroep Flevoland

  (lees verder)


Nieuws
18-06-2015

Het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente De Friese Meren heeft op 9 juni jl. ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan dat de industriezandwinning van Smals in het IJsselmeer planologisch mogelijk moet maken.


> lees verder
26-07-2013

Het voor de zandverwerking benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer...


> lees verder
13 mei 2013

Presentatie aan omwonenden.


> lees verder
125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord