MER-procedure

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het College van Burgemeester en Wethouders van Gaasterlân-Sleat, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân maken bekend dat er op grond van de artikelen 7.9, 7.11 en 7.29 van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. Het MER hoort bij een bestemmingsplan en de volgende vergunningen die moeten worden verleend ten behoeve van zandwinning in het IJsselmeer: Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet, Wabo, Waterwet en Luchthavenregeling/besluit. Als initiatiefnemer treedt in deze procedure de Koninklijke Smals Beheer BV te Herten, verder aangeduid als Smals, op.De voorgenomen activiteit heeft betrekking op de winning van industriezand en ophoogzand in het IJsselmeer in een gebied van ca 250 ha ten noordwesten van de Noordoostpolder en ten zuiden van Gaasterlân-Sleat. De voorgenomen activiteiten vinden plaats in de Ecologische Hoofdstructuur, aangezien het IJsselmeer als Natura2000-gebied is aangewezen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau


Als eerste stap in de procedure wordt er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin staat omschreven hoe het MER wordt ingericht: welke alternatieven worden onderzocht en hoe deze worden beoordeeld. Een concept van deze notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt samen met deze kennisgeving ter inzage gelegd.Er wordt een gecombineerde plan-MER en project-MER

opgesteld
Gelet op de omvang van het voornemen en de ligging in het IJsselmeer, dat een Natura 2000-gebied is en tevens onderdeel uit maakt van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), is het noodzakelijk dat er zowel een plan-MER als een uitgebreide project-MER.-procedure wordt doorlopen. Doordat de activiteit wordt vastgelegd in een kaderstellend bestemmingsplan en een passende beoordeling uitgevoerd wordt is een plan-MER verplicht. Daarnaast is de activiteit door het aanvragen van vergunningen waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van de afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn ook MER-beoordelingsplichtig. De MER-beoordeling wordt overgeslagen, maar er wordt direct een MER opgesteld. De Wet milieubeheer maakt het mogelijk om één milieueffectrapport te maken wanneer er voor een activiteit tegelijkertijd een besluit (de vergunningen) en een plan (bestemmingsplan) worden voorbereid en dat plan uitsluitend wordt voorbereid met het oog op de inpassing van die activiteit in dat plan. Van deze mogelijkheid tot combinatie van procedures wordt voor deze activiteit gebruik gemaakt.Betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs brengen advies uit

Deze openbare kennisgeving wordt samen met de concept Notitie reikwijdte en detailniveau voor advies aangeboden aan de betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs. Dit betreft de VROM-inspectie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Ministerie van EL&I, Gedeputeerde Staten van Flevoland, gemeente Lemsterland, gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland.

De Commissie MER. wordt niet om advies gevraagd. De Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft in het verleden bij een eerder opgestart besluit-MER -procedure reeds een advies van richtlijnen uitgebracht voor een MER voor de zandwinning in het IJsselmeer. Hier wordt gebruik van gemaakt.

Hoe kunt u reageren?

Van 10 juni 2011 tot en met 7 juli 2011 kunt u de concept Notitie reikwijdte en detailniveau downloaden via www.gaasterlan-sleat.nl onder "Wonen en leven", met een doorlink naar de optie "Bestemmingsplannen".

Van 10 juni 2011 tot en met 7 juli 2011 ligt deze kennisgeving samen met de concept Notitie reikwijdte en detailniveau tevens ter inzage bij:
• Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Zuiderwagenplein 2 (Het Smedinghuis) te Lelystad
• gemeentehuis Gaasterlân-Sleat, Dubbelstraat 1 te Balk
• gemeentekantoor Lemsterland, Burgemeester Krijgerplein 7 te Lemmer
• gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

Er wordt in deze fase voor een ieder de gelegenheid geboden om zienswijzen over de concept Notitie reikwijdte en detailniveau naar voren te brengen. Wij stellen het op prijs als u aangeeft wat er volgens u niet mag ontbreken in het op te stellen MER.

U kunt tot en met 7 juli 2011 een schriftelijke reactie sturen naar: Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Watermanagement, t.a.v. de heer P. van Gelder, Postbus 600, 8200 AP Lelystad.

Wat gebeurt er verder?


Op basis van de notitie, uw reactie en de reacties van de eerdergenoemde instanties daarop, wordt het feitelijke MER opgesteld en zullen de bevoegde gezagen het definitieve proces om te komen tot het bestemmingplan, de benodigde vergunningen en het gecombineerde plan- en project-MER inrichten.

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord