Project industriezandwinning IJsselmeer December 2012

Het jaar 2012 kenmerkte zich voor velen van ons als een jaar vol onzekerheden. Een wankelend Europa en elkaar opvolgende kabinetsstandpunten geven nog niet direct een helder beeld op de toekomst. Vooral in de bouwwereld van Nederland is het koffiedik kijken. Ook de komende jaren zien er niet erg rooskleurig uit, is de verwachting. Toch weten we allemaal dat ook in de toekomstige jaren er nog veel gebouwd zal moeten worden. Voor Smals, als producent van de bouwgrondstoffen zand en grind, blijft het daarom belangrijk om ook in de verdere toekomst haar klanten te kunnen beleveren. En daar is grondstof voor nodig.
Van het initiatief voor een ontgronding tot aan de feitelijke realisatie van de zandwinning gaan vaak vele jaren voorbij. Dat was al zo bij ontgrondingsprojecten op het vaste land, maar Smals heeft geconstateerd dat ook het ontwikkelen van een maatschappelijk passende zandwinning midden op het IJsselmeer tijd nodig heeft.
Dat in die tijd toch het nodige gebeurt willen wij u in deze nieuwsbrief laten weten.

Stand van zaken december 2012

Nadat vorig jaar op 18 mei de gemeente Gaasterlân-Sleat en Smals IJsselmeer BV een bestemmingsplan-
overeenkomst hadden ondertekend diende de planologische inpassing daarvan verder uitgewerkt te worden. Daarbij hadden twee zaken bijzondere aandacht.

1. Het werkeiland

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat voor de veredeling van het opgezogen zand tot hoogwaardig industriezand een werkeiland onmisbaar is. Vanwege de ruimtelijke kwaliteiten van het IJsselmeer dient dit 7 ha grote tijdelijke industrieterrein zorgvuldig te worden aangelegd en ingepast in de omgeving. Dit klinkt logisch maar hoe geef je daar invulling aan? Mooi en lelijk zijn vaak gebaseerd op persoonlijke meningen. Smals heeft met name onderzocht welke beleidsdocumenten door de overheden worden gehanteerd als het gaat over ruimtelijke inpassing. Omdat overheden ook daarin hun eigen visie kunnen hebben is ook onderzocht wie nu eigenlijk het Bevoegde Gezag is ofwel, wie toetst de voorstellen van Smals en wie legt een en ander vast in vergunningen.  Inmiddels hebben meerdere inpassingsontwerpen de tekentafel verlaten. Het ontwerp dient ook voor Smals haalbaar te zijn, zowel technisch als financieel. De verwachting is dat er begin 2013 een ontwerp gereed is dat voor zowel de vergunningverlener als voor Smals geschikt is om te vertalen in de aanvraagdocumenten, zoals de milieueffectrapportage.

2. De stroomvoorziening

Smals wil haar industriële activiteiten op het werkeiland zoveel als mogelijk elektrificeren en daarmee de milieubelasting sterk beperken. Dit vergt wel een flinke aansluiting met de vaste wal, ruim 5 kilometer verderop. Bovendien zoekt Smals naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering, te vinden in groene stroom. Nadrukkelijk niet via windmolens op het werkeiland, maar door koppeling met mogelijkheden op de wal.

Communicatie

Een blijvend punt van aandacht is de communicatie met de omgeving via de stake-holders. Deze communicatie is soms sporadisch, soms intensief, afhankelijk van de ontwikkelingen. In 2012 is bijvoorbeeld overlegd met de landbouworganisatie over de kans op zoute kwel door de zandwinning. Om zekerheden in te bouwen is een monitoringsplan opgesteld. Met een netwerk van peilbuizen kan het grondwater gedurende lange jaren worden bestudeerd. Eventuele veranderingen kunnen dan in beeld komen en beoordeeld worden.
Ook is aan Stichting het Blauwe Hart (v/h Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer) om advies gevraagd inzake inpassingsmogelijkheden van het werkeiland.
De aanleg van een beperkte passantensteiger is voorzien, waardoor geïnteresseerde watersporters van dichtbij kennis kunnen nemen van de activiteiten op het eiland.
In 2012 publiceerde Smals een boekje, genaamd “Respect” waarin meerdere stakeholders en andere betrokkenen hun oprechte visie geven op het zandwin-project. Smals neemt daar goede nota van om de maatschappelijke acceptatie van haar plan te optimaliseren.

Overheidsbeleid

Als een rode draad door de projectontwikkeling is er het overheidsbeleid. In de Rijks-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van maart 2012 geeft de overheid aan waar en op welke wijze er in het IJsselmeer mag worden gebouwd. Het werkeiland wordt daarbij nadrukkelijk genoemd. Op 28 augustus 2012 heeft het Rijk deze visie verder uitgewerkt in een regeling, het BARRO genoemd. Naast de 5 hectare uitbreiding direct aansluitend op de kust, zoals die voor elke gemeente langs het IJsselmeer wordt toegestaan, is het aan de gemeente Gaasterlân-Sleat nu ook toegestaan om een werkeiland van 7 hectare voor de zandwinning planologisch in te passen, onder nader door de gemeente te stellen voorwaarden.

Epiloog

Omdat projectontwikkeling nu eenmaal veel tijd vergt kunt u soms het gevoel hebben er wat verder van af te staan. Toch proberen wij u zoveel als mogelijk te informeren. Daartoe is dit jaar ook de eigen website www.smals-ijsselmeer.nl  de lucht in gegaan. Wij zullen trachten deze steeds te actualiseren.
Digitale berichtgeving betekent ook dat het verzenden van nieuwsbrieven aan waarde inboet. Behoudens specifieke momenten zullen wij onze berichtgeving dan ook via de website voortzetten.

Smals IJsselmeer B.V. wenst u een voorspoedig en gezond 2013!!!


Mocht deze Nieuwsbrief voor u aanleiding zijn om te reageren of wilt u dat ook anderen op de verzendlijst komen, dan vernemen wij dat graag van u. Smals IJsselmeer B.V. is te bereiken als volgt:

Postbus 45, 6040 AA Roermond
0475-316054
06-15034306
c.de.nijs@smals.com
projectleider Cor de Nijs

NB: benadrukt wordt dat deze informatie voortkomt uit de optiek van Smals. Voor vragen omtrent het overheidsbeleid dient u zich altijd te wenden tot de betreffende overheid.

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord