Omgevingsfactoren (people – planet – profit)

Milieu

Zandwinning behoort tot grootschalige industriële activiteit met ruime gebiedsimpact en heeft daarom altijd effecten op het milieu. Op het vasteland leidt het wegnemen van de bodem tot nieuwe plassen. In het IJsselmeer merk je daar niet veel van, er staat immers al bijna 5 meter water. Wel spelen zaken als geluid, energie en lichthinder een rol. Smals wil zoveel als mogelijk elektriciteit benutten voor het aandrijven van geluidsarme machines. Het eiland krijgt daarom een vaste stroomkabel naar de wal. De bewoners rond, en de gebruikers van het IJsselmeer mogen immers geen overlast ondervinden.

Natuur

Het IJsselmeer is door Europa aangewezen als “Natura 2000” gebied met grote internationale natuurwaarden. Dat betekent niet dat het gebied op slot zit. Wel moet ervoor worden gewaakt dat bestaande natuurwaarden niet in de knel komen. Eerder moet gestreefd worden naar het verbeteren en uitbreiden van deze waarden. Smals creëert aan de randen van de winput een omvangrijke geschikte biotoop voor de spiering, een uiterst belangrijke soort in dit gebied. Ook het eiland biedt nieuwe natuurkansen. Smals gaat die bevorderen met behulp van een goed beheersplan.

Economie

Niet alleen Smals moet kunnen profiteren van de zandwinning. Het project levert een economische impuls naar de omgeving. Naast directe werkgelegenheid, die kan oplopen tot 25 personen, is er de spin-off in de scheepvaart en de support. Mogelijk krijgt de recreatie er een extra attractiepunt bij. Op het eiland is in ieder geval ruimte voor een korte recreatieve stop. Wie nu al onderneemt in of nabij het IJsselmeer mag geen nadeel ondervinden van dit project. De ontgronding mag geen nare gevolgen hebben voor de omringende landbouwgebieden. De visserij moet niet onmogelijk worden gemaakt en de jachthaven moeten geen klanten verliezen. Bij de locatie van het project hebben deze zaken een grote rol gespeeld.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord